Jak lidé vnímají svou finanční situaci

Vybrat jiné téma

Třetina domácností stále označuje svoji ekonomickou situaci za velmi či poměrně dobrou. Na podzim 2021 jich bylo 40 %. Dlouhodobě rostl počet domácností, které vnímají svou situaci jako obtížnou, v poslední době je ale relativně stabilní (16–19 %).

Které skupiny vnímají svou finanční situaci nejhůře

Jako velmi a poměrně obtížnou vidí svou ekonomickou situaci častěji lidé bez maturitního vzdělání. Vysokoškoláci svoji situaci podobně jako na začátku měření hodnotí jako středně nebo poměrně dobrou.

Není pravda, že by Češi byli výrazně „stěžovační“. Naopak jen 28 % domácností, které jsou reálně v příjmové chudobě, hodnotí svou ekonomickou situaci jako špatnou.

Výrazně hůře svou ekonomickou situaci hodnotí rodiny s dětmi s příjmy pod mediánem, samostatně žijící důchodci a také nájemníci a podnájemníci. Dlouhodobě k největšímu poklesu finančního wellbeingu dochází mezi lidmi z chudších regionů.

Naopak domácnostem s nadprůměrnými příjmy se i subjektivně daří podobně jako v minulosti. To odpovídá tomu, že inflace jim sice ubrala z příjmů, zároveň si v posledních letech polepšili kvůli snížení zdanění práce a zvýšením mezd.


Metodické poznámky

Respondenti šetření jsou od jara 2020 pravidelně dotazováni, jak hodnotí finanční situaci své domácnosti. Odpověď volí na jedenáctibodové stupnici 0 až 10, kde 0 znamená „velmi obtížná“ a 10 „velmi dobrá“. Odpovědi na této škále jsou v grafu výše seskupeny do kategorií: velmi obtížná (odpovědi 0 a 1), poměrně obtížná (odpovědi 2 a 3), středně (odpovědi 4 až 6), poměrně dobrá (odpovědi 7 a 8) a velmi dobrá (odpovědi 9 a 10).

Zatížení výdaji na bydlení a příjem zbývající po odečtení výdajů na bydlení a potraviny na osobu v domácnosti sleduje šetření od listopadu 2021. V grafech výše jsou respondenti do této doby rozděleni dle listopadové hodnoty.

Při zařazování domácností do kategorií příjmu je využita hranice chudoby ČSÚ z roku 2019 (60 % mediánu příjmu, tj. 12 818 Kč) a medián příjmu (21 363 Kč) upravené o míru inflace v daném měsíci – tedy každý měsíc šetření se tyto příjmové hranice navyšují dle míry inflace oproti předchozímu měsíci. Domácnosti pod hranicí chudoby mají čistý měsíční příjem nižší než 60 % mediánu příjmu domácností. Nízkopříjmové domácnosti mají příjem pod medián, nadstandardně příjmové do 1,5násobku mediánu, vysokopříjmové nad 1,5násobek mediánu. Medián příjmu představuje hodnotu příjmu, na kterou nedosáhne spodní příjmová půlka domácností a horní polovina má naopak příjem vyšší. Příjem je přepočten na velikost domácnosti pomocí metodiky spotřebních jednotek: první dospělý je brán jako 1 spotřební jednotka, další dospělí a větší děti za 0,5 jednotky a menší děti za 0,3). Do celkového příjmu domácnosti se počítají příjmy všech členů pocházející z pracovní činnosti (včetně příjmů na ruku či na dohodu), dávek, příspěvků či důchodů.

Za malý je považován byt do 65 m2 a dům do 105 m2. Do domácností, které měly zatepleno v listopadu 2021, se počítají ty, které měly v té době zateplenou střechu nebo obvodové zdi. Domácnosti, které zateplily během roku, jsou ty, které během roku 2022 zlepšily zateplení střechy nebo oken.