Kolik lidí se bojí o práci

Vybrat jiné téma

12 % lidí má velké obavy ze ztráty zaměstnání. Na začátku pandemie na jaře 2020 jich bylo dvojnásobně. Počty lidí s velkými obavami klesaly s dozníváním virových vln a s nimi spojenými restrikcemi. Částečné obavy hlásí dlouhodobě třetina lidí. Klid ohledně práce má 55 % lidí. To ukazuje na relativní stabilní trh práce. Větší obavy mají lidé s nižšími příjmy. To může podvazovat jejich tlak na zvyšování mezd, které i proto stagnují.

Jaké skupiny se nejvíc obávají

Obavy souvisí se vzděláváním i příjmy. Vysokoškolsky vzdělaní lidé častěji hlásí klid, zatímco chudé domácnosti více pociťují částečné obavy. Vůbec největší strach mají samoživitelé a samoživitelky.

Klidnější v rámci obav ze ztráty zaměstnání jsou OSVČ oproti zaměstnancům, velké obavy má pak podobné procento. Rozdíly panují i mezi voliči Petra Pavla a Andreje Babiše (v první skupině je více klidnějších). Situaci v regionech uvidíte zde.


Metodické poznámky

Respondenti aktuálně pracující jako zaměstnanci nebo OSVČ byli požádáni, aby na číselné stupnici 0 až 10 vyjádřili svoji momentální míru obav z toho, že přijdou o práci. Hodnota 0 byla popsána jako „vůbec“, hodnota 10 jako „velmi“. Ostatní stupně škály nebyly popsány.